ako proti korupcii

Certifikácia ISO 37001 zavádza opatrenia pre zabránenie a uplatňovanie korupcie v organizácii.

Získajte kontrolu a účinný nástroj na zisťovanie, odhalovanie a zabraňovanie korupcii vo vašej organizácii.

ISO 37001 predstavuje systém, ktorý zavádza antikorupčné praktiky a zavádza etickú kultúru v podnikaní spoločnosti.

ISO 37001 Vám pomôže vytvoriť systém a bude zabraňovať a predchádzať korupčnému správaniu.

CERTIFIKÁCIA ISO 37001

Certifikácia ISO 37001 zavádza opatrenia pre zabránenie a uplatňovanie korupcie v organizácii. 

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti úplatkárstvu.

Systém manažérstva môže byť aplikovaný samostatne, alebo môže byť súčasťou integrovaného systému manažérstva.

 

Rieši otázky týkajúce sa nasledujúcich činností organizácie:

 • úplatkárstvo vo verejných, súkromných a neziskových sektoroch

 • úplatkárstvo vykonávané organizáciou

 • úplatkárstvo vykonávané zamestnancami organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech

 • úplatkárstvo vykonávané obchodnými partnermi organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech

 • úplatkárstvo vykonávané v rámci organizácie

 • úplatkárstvo vykonávané zamestnancami organizácie v súvislosti s činnosťami organizácie

 • úplatkárstvo vykonávané obchodnými partnermi organizácie v súvislosti s aktivitami organizácie

 • priame a nepriame úplatkárstvo (napr. úplatok ponúknutý alebo akceptovaný prostredníctvom alebo priamo treťou stranou)

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE
 • Kompletné spracovanie dokumentácie v procese protikorupčného manažérskeho systému

 • Navrhnutie a implementácia do procesov podľa požiadaviek

PROCES CERTIFIKÁCIE
 • Certifikácia u renomovaných partnerov podľa požiadaviek